Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate

TARIFUL DE URGENTA

 

 

Grupă servicii

Cod Serviciu

Serviciu

Tarif (lei)

UM

Referinţe

 

Capitolul 1. Avize, recepţii şi furnizare de date

 

Avize şi recepţii tehnice

1.1.1.

Aviz începere lucrări

100

lucrare

 
 

1.1.2.

Recepţia tehnică pentru lucrări de măsurători terestre

250

lucrare

 
 

1.1.3.

Recepţia tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi a documentelor cartografice de uz public

375

lucrare

Nota1)

 

Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie

1.2.1.

Hărţi şi planuri (raster)

40

foaie de hartă/plan

Nota2)

 

1.2.2.

Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm

1.000

km2

Nota3)

 

1.2.3.

Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm

500

km2

 
 

1.2.4.

Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm

20

km2

 
 

1.2.5.

Coordonate altimetrice, planimetrice şi 3D

15

punct

Nota4)

 

1.2.6.

Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă

15

oră

Nota5)

 

Capitolul 2. Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Prima înregistrare

2.1.1.

Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară

120

imobil/u.i.

Nota6)

 

2.1.2.

Recepţie cu alocare număr cadastral

60

imobil/u.i.

 
 

2.1.3.

Înfiinţare carte funciară

60

imobil/u.i.

Nota6)

 

Dezlipire/Alipire

2.2.1.

Recepţie dezlipire/alipire

60

imobil/u.i.

Nota7)

 

2.2.2.

Înscriere dezlipire/alipire

60

imobil/u.i.

Nota7)

 

Intabulare

2.3.1.

Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice

0,50%

valoare din act

Nota8)

 

2.3.2.

Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice

0,15%

valoare din act

Nota8)

 

2.3.3.

Înscriere ipotecă/privilegiu

100/imobil + 0,1% din valoarea creanţei garantate

operaţiune

Nota9)

 

Notare/Radiere

2.4.1.

Notare/Radiere în/din cartea funciară

75

operaţiune

Nota10)

 

Rectificare

2.5.1.

Îndreptare eroare materială (include repoziţionarea imobilului)

0

operaţiune

 
 

2.5.2.

Reconstituire carte funciară

0

operaţiune

 
 

Actualizare

2.6.1.

Înscriere construcţie

60/construcţie + 0,05% din valoarea de impozitare

operaţiune

 
 

2.6.2.

Extindere/Radiere construcţii

120

construcţie

 
 

2.6.3.

Actualizare informaţii tehnice

60

operaţiune

Nota11)

 

2.6.4.

Anulare operaţiuni cadastrale

60

operaţiune

 
 

Informare

2.7.1.

Consultare documente din arhivă

10

15 min.

 
 

2.7.2.

Extras de carte funciară pentru informare

20

imobil

Nota 12) + Nota 21)

 

25

imobil

Nota 13) + Nota 21)

 

2.7.3.

Extras de carte funciară pentru autentificare

40

imobil

Nota 20) + Nota 21)

 

2.7.4.

Certificat de sarcini

100

certificat/BCPI

 
 

2.7.5.

Copii certificate ale documentelor din arhivă

25

dosar

Nota14)

 

2.7.6.

Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului

10

proprietar/BCPI

 
 

2.7.7.

Extras din planul cadastral

15

imobil

 
 

2.7.8.

Certificat privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr)

100

certificat

Nota15)

 

2.7.9.

Referat consultare registru proprietari la nivel naţional

10

referat/proprietar

Nota16)

 

Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament

 

TopRo5 1:5000 ROMPOS

3.1.1.

Servicii de vizualizare (WMS)

0,1

km2/12 luni

Nota17)

 

3.1.2.

Servicii poziţionare GNSS în timp real

100/1.000

luna/12 luni/ utilizator/aparat

 
 

Conţinutul cărţii funciare

3.1.3.

Copie de carte funciară online

900

pachet 50 de cărţi funciare

 
 

3.1.4.

1.800

pachet 100 de cărţi funciare

 
 

3.1.5.

Extras de carte funciară pentru informare online

900

pachet 50 de extrase de informare

 
 

3.1.6.

1.800

pachet 100 de extrase de informare

 
 

Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru

 

Autorizare

4.1.1.

Autorizarea persoanelor fizice

400

persoană

Nota18)

 

4.1.2.

Autorizarea persoanelor juridice

2.000

persoană

Nota18)

 

4.1.3.

Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare

100

certificat

Nota19)

07/01/2020 – tabelul a fost completat prin Ordin 3470/2019,


1)
Serviciul este prestat de Centrul Naţional de Cartografie, conform art. 250 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare.


2)
Tarif unic indiferent de format (A4-A0).

Se aplică şi copiilor certificate după hărţi şi planuri.

3) Fracţiunile de km2 se majorează la km2.

4) Nu se tarifează în cazul persoanelor fizice autorizate în vederea executării lucrărilor de specialitate.

5) Se solicită cu 24 de ore în prealabil.

6) Se aplică indiferent de numărul de acte anexate cererii şi de data emiterii acestora.

7) Se calculează pentru fiecare imobil/u.i. rezultat.

8) Tariful se calculează prin raportare la valoarea din act, dar nu mai puţin de 60 lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică decât valoarea de circulaţie a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piaţă realizat de camerele notarilor publici, procentul se aplică la aceasta din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu există elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care să reiasă încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piaţă, tariful se calculează la valoarea maximală a zonei în care se încadrează imobilul.

Tariful se calculează în mod similar şi pentru înscrierea provizorie a drepturilor reale.

Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 lei.

Tariful se calculează în mod similar în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmare a reorganizării persoanei juridice.

La intabularea sau înscrierea provizorie a dezmembrămintelor dreptului de proprietate sau a dreptului de concesiune tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăţi, tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În ambele situaţii tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.

Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat. Dacă în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se menţionează valoarea totală a acestora, procentul se aplică la valoarea totală din act, indiferent de numărul imobilelor.

9) Tariful include intabularea dreptului de ipotecă şi notarea interdicţiilor aferente.

Dacă pentru garantarea unui credit acordat printr-un singur contract de credit sunt aduse în garanţie mai multe imobile, procentul de 0,1% din valoarea creanţei se achită o singură dată, pentru primul imobil pentru care se solicită înscrierea dreptului de ipotecă, iar pentru intabularea dreptului de ipotecă asupra celorlalte imobile se achită numai tariful fix de 100 lei/imobil.

Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipotecă legală.

Pentru efectuarea operaţiunii de intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanţă sau în baza actului de reorganizare a persoanei juridice se percepe numai tariful fix de 100 lei/imobil.

10) Se achită tarif pentru fiecare operaţiune de radiere în cazul în care acestea au fost dispuse prin aceeaşi încheiere de carte funciară.

Tariful perceput pentru radierea dreptului de ipotecă include şi radierea interdicţiilor.

Tariful se percepe şi pentru radierea dreptului de ipotecă legală.

11) Se tarifează pentru orice modificare a geometriei unui/unei imobil/construcţii.

Se tarifează fiecare operaţiune de actualizare a atributelor textuale solicitate (categorie de folosinţă, destinaţie teren/construcţie/u.i, suprafaţă, adresă etc.).

În cazul modificărilor de adresă efectuate din iniţiativa autorităţilor publice locale, acestea sunt gratuite.

Acest serviciu este gratuit la actualizarea informaţiilor tehnice din planul parcelar la recepţia acestuia.

12) Aplicabil pentru cererile înregistrate on-line.

13) Aplicabil pentru cererile înregistrate la registratura biroului de cadastru şi publicitate imobiliară/biroului de relaţii cu publicul (BCPI/BRP).

14) Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de recepţie şi/sau înscriere în cartea funciară.

Tariful se aplică şi în cazul altor documente existente în arhivă.

15) Se furnizează doar în condiţiile în care imobilul nu este înscris în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

16) Se furnizează de Agenţia Naţională ca urmare a consultării Registrului proprietarilor după numele/denumirea proprietarului, în format electronic.

17) Se aplică separat pentru fiecare temă publicată.

18) Include recunoaşterea autorizării şi emiterea certificatului de autorizare aferent pentru persoane fizice străine.

19) Include schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice şi eliberarea duplicatului.

20) Aplicabil indiferent de modalitatea de înregistrare a cererilor.

21) Extrasul se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgenţă, cu excepţia situaţiilor în care cartea funciară pentru care se solicită extrasul nu este disponibilă în format electronic la momentul înregistrării cererii, caz în care sunt aplicabile termenele şi tarifele de urgenţă aflate în vigoare.

22) Extrasul de plan cadastral se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgenţă, cu excepţia situaţiilor în care imobilul pentru care se solicită extrasul nu are geometrie în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la momentul înregistrării cererii.

07/01/2020 – nota a fost introdusă prin Ordin 3470/2019.

23) Se aplică şi pentru recunoaşterea autorizării persoanelor juridice străine.

07/01/2020 – nota a fost introdusă prin Ordin 3470/2019.